ਸ਼ੈੱਫ ਸਰਾਂਸ਼ ਗੋਇਲਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੱਖਣ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ