ਬੇਦਾਅਵਾ

ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾਕਰਣ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

(1) ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਜਦ ਤੱਕ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਾਇਸੰਸਕਰਤਾ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਚ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਟੈਕਸਟ, ਕਾੱਪੀ, ਚਿੱਤਰ, ਆਡੀਓ, ਚਿੱਤਰ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਹੋਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ, ਵੀਡੀਓ, ਕਾਪੀ, ਐਨੀਮੇਟਡ ਵਿਜ਼ੂਅਲ, ਫਲੈਸ਼ ਫਾਈਲਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਕੋਡ, ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੀ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

(2) ਕਾਪੀਰਾਈਟਸ

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੱਗਰੀ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ, ਕਾੱਪੀ, ਚਿੱਤਰ, ਆਡੀਓ, ਫੋਟੋਆਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਹੋਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ, ਵੀਡੀਓ, ਕਾਪੀ, ਐਨੀਮੇਟਡ ਵਿਜ਼ੂਅਲ, ਫਲੈਸ਼ ਫਾਈਲਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਤੋਂ.

ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜੋ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਉਹੀ ਕਰਨ. ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਲਿਖਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

()) ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੂੰਨੀ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ;
(ਅ) ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ;
(ਸੀ) ਸਹੀ URL ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿੱਥੇ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਸਮੱਗਰੀ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜਾਂ, ਜੇ ਮਲਟੀਪਲ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੂਚੀ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ਦਾ URL ਜਾਂ ਵੇਰਵਾ;
(ਡੀ) ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਟ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ;
()) ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਦਸਤਖਤ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਦਸਤਖਤ; ਅਤੇ
(ਫ) ਝੂਠੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋ.

ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਜੀ content@desiblitz.com

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ. ਜਿੱਥੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮਗਰੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ DESIblitz.com ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ.

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ DESIblitz.com ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, DESIblitz.com, circumstancesੁਕਵੇਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੁਹਰਾਓ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਦੁਹਰਾਓ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ DESIblitz.com ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਕਿ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਦੁਹਰਾਓ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ.

ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

(3) ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਰਤਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ

ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪੇਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਡਾ downloadਨਲੋਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

()) ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋ (ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਸ਼ਨ ਸਮੇਤ);

(ਅ) ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਚ ਉਪ-ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ' ਤੇ ਦੇਣਾ;

(ਸੀ) ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਬਣਾਉਣਾ;

(ਡੀ) ਵਪਾਰਕ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਤੀ, ਡੁਪਲਿਕੇਟ, ਕਾੱਪੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ;

(ਈ) ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਲਈ; ਜਾਂ

(ਐਫ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ' ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੰਡਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਡਾਉਨਲੋਡਸ' ਭਾਗ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ.

(ਜੀ) ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ whichੰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ.

(ਐਚ) ਸਾਡੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ.

(4) ਵਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਜਾਂ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ. ਅਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱਖਾਂਗੇ.

ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਅਧੂਰੀ ਜਾਂ ਲੇਖਕ ਦੀ ਰਾਇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ.

ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ, ਵਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ (ਦੇ ਹਾਂ (ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋ).

ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾਕਰਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ (ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਮੇਤ) ਜਾਂ ਹੋਰ:

()) ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ;

(ਅ) ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ;

(ਸੀ) ਅਸੀਂ ਲਾਭ, ਆਮਦਨੀ, ਆਮਦਨੀ, ਅਨੁਮਾਨਤ ਬਚਤ, ਠੇਕੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਦਭਾਵਨਾ, ਵੱਕਾਰ, ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ.

(5) ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ

Www.desiblitz.com ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਹਾਈਪਰਟੈਕਸਟ ਲਿੰਕ ਸਿਰਫ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. DESIblitz.com ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜਾਂ ਪੂਰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ - ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਡੀਈਸਬਲਿਟਜ਼.ਕਾੱਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ.

(6) ਪੂਰਾ ਸਮਝੌਤਾ

ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ.

(7) ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ

ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੀਆਂ.

(8) ਪਰਿਵਰਤਨ

ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ. ਪੇਜ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਵਰਜ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰੋ.

(9) ਸਾਡੇ ਵੇਰਵੇ

ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ DESIblitz.com ਹੈ (c / o ਐਡੇਮ ਡਿਜੀਟਲ ਸੀ ਸੀ ਸੀ)

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ -  info@desiblitz.com

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ (+44) (0) 7827 914593 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.