ਅਲੀ ਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੇ 'ਦਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ' ਦੁਲਹਨ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ