ਜਾਨਹਵੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਬੇਗ ਮਿੰਨੀ ਡਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਿਗਰ ਫਲਾੱਨ ਕੀਤੀ